Miami Nice
Recipe Center

Miami Nice
Miami Nice
Ingredients
2 oz. frozen piña colada mix
1½ oz. frozen strawberry daiquiri mix
3/4 oz. lemon juice
Club soda to taste
Directions

Prep: 5 minutes, Serves: 1

1. Spoon piña colada mix into a tall glass. Spoondaiquiri mix on top.

2. Gently stir in lemon juice; add club soda to taste. Serve over ice.